september 23, 2021 Azra Golbach No comments exist

September 2021 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Sommige ouders twijfelen of bijles nemen een verstandige keuze is voor hun kind. Er zijn natuurlijk verschillende redenen om uw kind op bijles te zetten. Het achterlopen op de stof, oefenen voor de citotoets of het verbeteren van je cijfers kunnen allemaal meespelen. Er zijn een…

december 13, 2022 degoedebasis No comments exist

Groep 7 wordt gezien als de belangrijkste groep van de basisschool. Hierin wordt namelijk de moeilijkste stof van rekenen en taal behandeld, waar in groep 8 op wordt voortgebouwd. Daarnaast wordt Engels een verplicht schoolvak. In groep 7 vindt ook het verkeersexamen plaats. Een kind moet laten zien dat hij de verkeersregels kent en al fietsend kan toepassen. Aan het eind van het schooljaar is de entreetoets. Dit vormt de aanloop voor groep 8 en de middelbare school. Maar wat leert een kind in groep 7 eigenlijk? In dit artikel leest u de doelen voor groep 7 voor de vakken taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie.

augustus 22, 2022 Azra Golbach No comments exist

Augustus 2022 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs In groep 8 staat de overgang naar het voortgezet onderwijs centraal. Aan het eind van dit schooljaar moet alle basisschoolstof onder de knie zijn. Je kind maakt de cito eindtoets, krijgt een schooladvies, gaat op kamp, speelt mee in de eindmusical of -film en neemt afscheid…

juni 20, 2022 Azra Golbach No comments exist

Juni 2022 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs  Als een kind in groep 6 zit, is hij officieel een ‘bovenbouwer’. Hij hoort nu echt bij de grote kinderen van de basisschool. Dit is zowel nieuw terrein voor het kind als voor de ouders. Er wordt meer van een kind verwacht, het tempo van het…

mei 18, 2022 degoedebasis No comments exist

In groep 3 en 4 heeft een kind een essentiële basis gevormd op het gebied van rekenen, lezen en schrijven. Hier wordt in groep 5 op voortgebouwd: de lesstof wordt moeilijker en het inzicht in lezen en rekenen wordt vergroot. In dit schooljaar staat een kind meer open voor de volwassenwereld. Daar wordt op ingespeeld en verder op ingegaan door de zaakvakken: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Bovendien houdt een kind vaak zijn eerste boekbespreking of spreekbeurt. Maar wat leert een kind in groep 5 eigenlijk? In dit artikel leest u de doelen voor groep 5 voor de vakken taal, rekenen en wereldoriëntatie.

april 18, 2022 Azra Golbach No comments exist

De groepen 3 en 4 hebben een gezamenlijk doel. Een kind in groep 4 gaat, net als in groep 3, door met het vormen van een essentiële basis. In een flink tempo wordt de lesstof voortgezet en uitgebreid. Hier wordt in de hogere groepen op voortgebouwd. Ook wordt er veel lesstof herhaald van groep 3. Maar wat leert een kind in groep 4 eigenlijk? In dit artikel leest u de doelen voor groep 4 voor de vakken taal, rekenen en wereldoriëntatie.

maart 14, 2022 Azra Golbach No comments exist

Maart 2022 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Als je kind in groep 3 zit is hij/zij officieel een schoolkind geworden. Dat betekent dat het ‘schoolse’ leren nu voorop staat. Aan een tafel zitten, zich langer concentreren, zelfredzamer worden, uit werkboekjes werken en zelfstandig werken horen daar allemaal bij. Maar wat leert een kind…

februari 28, 2022 degoedebasis No comments exist

Op de basisschool wordt er al flink aandacht besteed aan goed kunnen spreken en luisteren. Het zorgt ervoor dat je kind zaken sneller begrijpt en verbanden kan leggen. In de lagere groepen gaat het vooral om eenvoudige vormen van communicatie, zoals zichzelf kunnen uiten tijdens een spelsituatie. In de hogere groepen gaat het om verbanden kunnen leggen tussen informatieve teksten van diverse vakken. In dit artikel kom je achter het belang van spreken en luisteren.

februari 14, 2022 degoedebasis No comments exist

Op de basisschool is het belangrijk dat je kind de geleerde stof automatiseert. Automatiseren is het direct kunnen uitvoeren van een taak zonder erover na te denken. De desbetreffende taak is dan goed ingeoefend. Vaak wordt het begrip gebruikt bij rekenonderwijs. Dan betekent het ook wel het routinematig uitvoeren van rekenhandelingen. Denk aan het meteen kunnen opzeggen van de tafels of gelijk kunnen optellen en aftrekken tot en met 20. Hierdoor hoeft je kind zijn werkgeheugen minder te belasten bij het maken van moeilijkere opdrachten. Zo blijft er veel ruimte in het geheugen over voor het uitvoeren van de rekenhandelingen die niet zijn geautomatiseerd. In dit artikel kom je erachter hoe automatiseren het best kan worden aangeleerd

februari 14, 2022 degoedebasis No comments exist

Groepen 1 en 2 horen bij elkaar op de basisschool. In groep 2 wordt een kind een ‘oudste kleuter’ genoemd. Aan de ene kant wordt hij een groot kind, maar aan de andere kant kan hij nog lekker kleuteren. In deze groep leert een kind spelenderwijs, maar wordt hij wel voorbereid op het schoolse leren in groep 3. Een kind ontwikkelt zich door in verschillende hoeken te spelen en daar dingen te ontdekken. Ook wordt hij uitgedaagd om nieuwe vaardigheden te oefenen en verbeteren. Dit zorgt ervoor dat een kind aan het eind van het schooljaar klaar is om naar groep 3 te gaan. Maar wat leert een kind in groep 2 eigenlijk? In dit artikel leest u de doelen voor groep 2 voor de vakken taal en rekenen en op het gebied van de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling.

januari 26, 2022 degoedebasis No comments exist

Op de basisschool is het tienminutengesprek het moment waarop je als ouder informatie krijgt over hoe je kind het op school doet. Ook kan je zelf informatie uitwisselen met de leerkracht en vragen stellen. In zo’n gesprek gaan de 10 minuten altijd snel voorbij. Het is belangrijk om voorbereid in het gesprek te duiken, zodat je de tijd goed kan benutten. In dit artikel geven we je een checklist voor een succesvol tienminutengesprek.

januari 17, 2022 degoedebasis No comments exist

Begrijpend lezen houdt in dat je begrijpt wat je leest. Pas als je kind dit onder
de knie heeft, komt de volgende stap aan bod: lezen om te leren. Begrijpend
lezen is een vak waar veel kinderen in het basisonderwijs moeite mee hebben.
Immers blijft het een belangrijke vaardigheid, dat ook in de Cito-toetsen
uitgebreid getoetst wordt. Bovendien krijg je met leesbegrip je hele leven te
maken. Je kunt je kind helpen zijn leesbegrip te verbeteren met de juiste
aandacht en aanpak. In dit artikel geven we je informatie en tips over het beter
kunnen begrijpen van een tekst.

januari 10, 2022 Azra Golbach No comments exist

Veel kinderen in Nederland krijgen vanaf groep 5 topografie les. Hoe hoger de groep, hoe meer stof ze moeten leren. Het inoefenen van verschillende plekken op de wereld kan lastig zijn voor kinderen. Zij hebben behoefte aan een stapsgewijze uitleg waardoor ze de verschillende landen, steden en rivieren zich eigen kunnen maken en onthouden. In dit artikel beschrijven we een stappenplan dat je kind helpt bij het leren van een topografietoets.

januari 10, 2022 degoedebasis No comments exist

Groepen 1 en 2 horen bij elkaar op de basisschool. In groep 1 wordt een kind een ‘jongste kleuter’ genoemd. In deze groep leert een kind spelenderwijs en met kleine stapjes. Een kleuter ontwikkelt zich op zijn eigen tempo. Dit doet hij door in verschillende hoeken te spelen en daar dingen te ontdekken. Vaak kan een kleuter ineens flinke sprongen maken, waar een aantal maanden geleden niet op was gerekend. Maar wat leert een kind in groep 1 eigenlijk? In dit artikel leest u de doelen voor groep 1 voor de vakken taal en rekenen en op het gebied van de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling.

januari 3, 2022 Azra Golbach No comments exist

In groep 8 is het zover, je kind bereidt zich voor op het maken van de citotoets. Deze toets is een soort ‘controlemiddel’ om het advies voor de middelbare school te bevestigen. Voor veel kinderen kan het daarom een spannende tijd zijn. Het is fijn om een advies te halen dat in lijn staat met wat je kind in huis heeft. De citotoets wordt minder als een obstakel gezien wanneer je kind vol zelfvertrouwen de toets maakt en weet wat voor soort vragen erin gesteld worden. In dit artikel geven we je 5 tips om je kind goed voor te bereiden op de citotoets.

december 20, 2021 Azra Golbach No comments exist

Lezen is heel belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Echter zijn sommige kinderen gedemotiveerd als het op lezen aankomt. Kinderen met dyslexie hebben bijvoorbeeld moeite met lezen, waardoor lezen een hele opgave is. Uit onderzoek blijkt dat het leesplezier afneemt naarmate kinderen ouder worden. Lezen wordt steeds meer een verplichte activiteit en de teksten worden moeilijker. Het leesplezier en de leesvaardigheid zijn verbonden met elkaar. Een vaardige lezer vindt lezen leuk, leest veel en wordt er steeds beter in. Een minder vaardige lezer vindt lezen stom, leest weinig en loopt een leesachterstand op. Als ouder wil je dit natuurlijk vermijden, dus komt de vraag op: Hoe kan je kind plezier in lezen ervaren?

oktober 10, 2021 Azra Golbach No comments exist

Oktober 2021 I Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs Op 10-10-2018 is elke dag uitgeroepen tot Dag van de Duurzaamheid. Hiermee wilde stichting Urgenda, de initiatiefnemer van de dag, bereiken dat er meer aandacht werd besteed aan duurzamer leven. Sindsdien is de Dag van de Duurzaamheid een nationale feestdag geworden. Het uitgangspunt van de Dag…

oktober 7, 2021 Azra Golbach No comments exist

Samenvatting
In dit onderzoek stond de vraag centraal op welke wijze de leerkracht van groep 1/2B van basisschool Mobiel de actieve woordenschat doeltreffend kan uitbreiden aan de verteltafel. Om deze vraag te onderzoeken is literatuuronderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de actieve woordenschat van kinderen. De groepsleerkracht is geïnterviewd, er is een enquête in de onderbouw afgenomen en het leerkrachthandelen aan de verteltafel is geobserveerd. Vervolgens is er een interventie aan de verteltafel gedaan om de ontwikkeling van de woordenschat van de kinderen te volgen. De kinderen hebben meerdere keren het verhaal gespeeld onder begeleiding van de leerkracht. Uit dit onderzoek blijkt dat het frequent uitspelen van het verhaal aan de verteltafel nodig is en dat de leerkracht hierbij een belangrijke rol speelt.