Dit leert je kind in groep 7

februari 13, 2024 degoedebasis

Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs

Groep 7 wordt gezien als de belangrijkste groep van de basisschool. Hierin wordt namelijk de moeilijkste stof van rekenen en taal behandeld, waar in groep 8 op wordt voortgebouwd. Daarnaast wordt Engels een verplicht schoolvak. In groep 7 vindt ook het verkeersexamen plaats. Een kind moet laten zien dat hij de verkeersregels kent en al fietsend kan toepassen. Aan het eind van het schooljaar is de entreetoets. Dit vormt de aanloop voor groep 8 en de middelbare school. Maar wat leert een kind in groep 7 eigenlijk? In dit artikel leest u de doelen voor groep 7 voor de vakken taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie.

Taal

Zinnen ontleden

In groep 6 is een kind al begonnen met het taalkundig en redekundig ontleden van zinnen. Hier gaat hij in groep 7 intensief mee verder. Bij taalkundig ontleden leert een kind het werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, voegwoord, voorzetsel en de voornaamwoorden. Bij redekundig ontleden leert hij het gezegde, onderwerp, meewerkend voorwerp, lijdend voorwerp en de bijwoordelijke bepaling. Ook wordt er geoefend met actieve en passieve zinnen, vraagzinnen en tegenstellingen. De betekenis van zinnen is beter te achterhalen door inzicht te krijgen in de structuur van zinnen. Dit inzicht helpt ook bij (werkwoord)spelling en het leren van een vreemde taal.

Voorlezen op toon

In groep 7 leert een kind mooi op toon lezen. Als een kind hier veel mee oefent, kan hij meedoen aan voorleeswedstrijden. Veel scholen doen hieraan mee. Ook wordt er vaak aan groep 7 gevraagd om voor te lezen aan kinderen uit lagere groepen, zoals groep 1 en 2.

Begrijpend en studerend lezen

Een kind in groep 7 leert steeds beter teksten te doorgronden. Dit wordt gedaan door middel van verschillende leesstrategieën. Zo’n leesstrategie wordt gebruikt om greep te krijgen op een tekst. Hierdoor kan een kind voorspellen waar de tekst over gaat, nagaan wat hij al van het onderwerp weet, letten op signaalwoorden in een tekst of nadenken over de vorm en structuur van een tekst.

Studerend lezen is nieuw in groep 7. Hierdoor leert een kind ervarend te lezen. Deze vaardigheid zal hij in de rest van zijn schoolcarrière nodig hebben. Studerend lezen doet een kind door middel van de tekst herlezen, onderstrepen, schematiseren, aantekeningen maken en samenvatten.

Werkwoordspelling

In groep 7 krijgt een kind hele werkwoordspelling. De ezelsbruggetjes van ’t ex-kofschip of ’t sexy fokschaap kunnen helpen bij het spellen van lastige woorden en werkwoorden. Bij sommige woorden weet je namelijk niet meteen of je ze met een -d, -t of -dt aan het eind schrijft. Hier elke dag een kwartiertje thuis mee oefenen helpt ook enorm.

Engels

Goodmorning, how are you doing?

Steeds meer scholen beginnen in lagere groepen met het geven van Engels, soms vanaf groep 1. Nog steeds wordt er op veel scholen alleen vanaf groep 7 Engels gegeven. Een kind leert mondelinge communicatie in alledaagse situaties en eenvoudige Engelse teksten lezen. Ook leert hij informatie halen uit eenvoudige gesproken teksten en eenvoudige, veelvoorkomende woorden schrijven.

Rekenen

Procenten

In groep 7 maakt een kind kennis met procenten.Hierdoor kan hij verhoudingen en deel-geheel-relaties eenvoudig vergelijken. Ook krijgt een kind er in het dagelijks leven veel mee te maken, als hij bijvoorbeeld korting krijgt op een spel of kleding.

Kleinere breuken en metrieke stelsel

In groep 6 heeft een kind kennis gemaakt met breuken. In groep 7 worden deze breuken moeilijker, ze worden namelijk kleiner en de bewerkingen van de breuken worden ingewikkelder. Daarnaast wordt het metrieke stelsel ook complexer om te leren. Een kind moet weten wat de oppervlaktes, inhoudsmaten en gewichten zijn en hoe je hiermee moet rekenen.

Veel kinderen in groep 7 hebben extra hulp nodig bij het rekenen. Uit onderzoek van Cito blijkt dat ruim een derde van de bovenbouw leerlingen bijgespijkerd wordt in het rekenen. Hieruit bleek ook dat jongens over het algemeen beter rekenen dan meisjes. Een tip voor ouders is om dit schooljaar goed bij te houden of uw kind de stof beheerst. Als dat niet zo is, zou het een verstandige keuze kunnen zijn om bijles te nemen. Lees hier waarom bijles nemen een verstandige keuze is. https://degoedebasis.nl/bijles-nemen-een-verstandige-keuze/

Wereldoriëntatie

Verkeer

In groep 7 is verkeer een belangrijk vak. Er wordt namelijk op ongeveer 70 procent van de scholen in groep 7 verkeersexamen gedaan, de rest doet dat in groep 8. Een kind wordt op de theorie en praktijk getoetst. Hierbij moet hij al fietsend een route afleggen om te laten zien dat hij zich kan redden in het verkeer.

Geschiedenis & aardrijkskunde

Op de meeste scholen staat dit schooljaar de Tachtigjarige Oorlog, de Gouden Eeuw en de Franse revolutie centraal. De tijdvakken die hierbij aan de orde komen zijn: Steden en staten, Ontdekkers en hervormers, Regenten en vorsten en Pruiken en revoluties. Verder besteden veel basisscholen in de bovenbouw intensief aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. Dit is voorafgaand aan de Nationale Dodenherdenking en de Bevrijdingsdag in mei.

Bij het vak aardrijkskunde leert een kind over Europa. Hij leert over het lezen van kaarten, de verschillende klimaten en de economie en welvaart van Europa.

Natuur, techniek & godsdienst

Bij natuur leert een kind over fotosynthese, voedselkringlopen, spijsvertering, bloedsomloop en voortplanting van mens en dier.

Bij techniek wordt er geleerd over elektriciteit en energie, magnetisme en constructie en materialen.

Bij godsdienst is er aandacht voor de vijf wereldreligies: islam, christendom, jodendom, hindoeïsme en boeddhisme. Ook wordt er geleerd over het humanisme, vrijheid van geloof en de gevolgen van de ontkerkelijking.

Verder lezen?

  • In dit leerplan is te lezen welke wettelijke doelen er zijn voor het primair onderwijs. Per vak en per leergebied is te zien welke kerndoelen er zijn gesteld, o.a. voor groep 7. LeerplanInBeeld (slo.nl)

De leerdoelen voor groep 7 in dit artikel zijn afgeleid van de door de overheid opgestelde tussendoelen. Deze geven globaal weer wat op de meeste scholen wordt aangehouden of in bekende lesmethodes gebruikelijk zijn. Het verschilt echter per school wat een kind precies leert in een bepaalde groep. Vaak vertelt de school aan het begin van het jaar wat een kind dit schooljaar gaat leren.