Dit leert je kind in groep 8

maart 2, 2024 degoedebasis

Auteur: Azra Golbach, leerkracht speciaal basisonderwijs

In groep 8 staat de overgang naar het voortgezet onderwijs centraal. Aan het eind van dit schooljaar moet alle basisschoolstof onder de knie zijn. Je kind maakt de cito eindtoets, krijgt een schooladvies, gaat op kamp, speelt mee in de eindmusical of -film en neemt afscheid van zijn vertrouwde groep en daarmee ook de basisschool. Maar wat leert een kind in groep 8 eigenlijk? In dit artikel leest u de doelen voor groep 8 voor de vakken taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie.

Taal

Lezen

In groep 8 wordt er veel aandacht besteed aan begrijpend en studerend lezen. Bij studerend lezen komen er allerlei vaardigheden aan bod die helpen om de inhoud van de tekst te onthouden. Deze vaardigheden komen ook van pas bij het zelfstandig huiswerk leren in het voortgezet onderwijs. Denk aan het herlezen van de tekst, belangrijke woorden onderstrepen en een samenvatting maken. Bij begrijpend lezen worden er leesstrategieën toegepast, zoals de voorkennis gebruiken, signaalwoorden herkennen en tabellen en grafieken lezen. Ook leert een kind onderscheid te maken tussen informatieve en betogende teksten en tussen feiten en meningen.

Spelling & grammatica

Vorig schooljaar is de werkwoordspelling van het voltooid deelwoord aangeleerd. In groep 8 wordt hier veel mee geoefend. Het duurt namelijk even, voordat een kind dit onder de knie heeft. Ook wordt er aandacht besteed aan woorden met een tussen -n. Bij grammatica gaat het om het taalkundig en redekundig ontleden van zinnen. Denk bij taalkundig ontleden aan het zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en lidwoord en bij het redekundig ontleden aan het onderwerp en meewerkend voorwerp. Verder komen actieve en passieve zinnen aan bod.

Schrijven

Een kind leert in groep 8 verschillende soorten teksten schrijven. Dit zijn informatieve, betogende en instructieve teksten, zoals een brief of artikel. Hierin moeten ze ook vaak hun mening geven. Soms gaat het onderwerp over iets uit de geschiedenis, aardrijkskunde of iets actueels/ een actuele kwestie.

Rekenen

Herhaling & tempo

Een kind herhaalt in groep 8 veel rekenstof van de voorgaande jaren. Vooral onderdelen als breuken, procenten, verhaaltjessommen en het metriek stelsel worden veel geoefend. Het tempo bij het maken van deze sommen gaat flink omhoog. Dit heeft ook te maken met het oefenen voor de cito eindtoets. Daarnaast leert een kind sommen berekenen t/m een miljoen, schattend rekenen, hoofdrekenen tot 100 of hoger, +/- en x/: sommen cijferend en kolomsgewijs berekenen en meten: de omtrek van een cirkel en middellijn berekenen.

Engels

In groep 8 leert een kind informatie uit eenvoudige gesproken en geschreven teksten te halen. Ook leert hij Engels durven spreken, informatie vragen en gesprekjes voeren in alledaagse situaties. Daarnaast leert hij schrijven van eenvoudige, veelvoorkomende woorden. Verder wordt zijn woordenschat uitgebreid met veelvoorkomende woorden en leert hij de betekenis van woorden opzoeken in een Engels woordenboek.

Wereldoriëntatie

Bij wereldoriëntatie in groep 8 komen verschillende vakken aan bod: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en natuur, techniek, mens en maatschappij, godsdienst en verkeer. Bij geschiedenis leert een kind over de tijdvakken Burgers en stoommachines, Wereldoorlogen en Holocaust en Televisie en computer. Bij aardrijkskunde gaat het over de topografie, geografie, economie en welvaart van de wereld. Bij biologie leert een kind over fotosynthese, voedselkringlopen, bloedsomloop, spijsvertering en voortplanting bij mens en dier. Bij techniek gaat het over elektriciteit en energie, magnetisme, constructie en materialen. Bij mens en maatschappij is er aandacht voor democratie, waarden en normen, emancipatie, vrijheid van meningsuiting en discriminatie. Bij godsdienst gaat het over verschillende religies, de vrijheid van geloof en ontkerkelijking. Tot slot leert een kind bij verkeer de verkeersregels kennen en toepassen in een vertrouwde omgeving en de oriëntatie op de route tussen huis naar school.

Verder lezen?

  • In dit leerplan is te lezen welke wettelijke doelen er voor het primair onderwijs zijn. Per vak en per leergebied is te zien welke kerndoelen er zijn gesteld, o.a. voor groep 8. LeerplanInBeeld (slo.nl)

De leerdoelen voor groep 8 in dit artikel zijn afgeleid van de door de overheid opgestelde tussendoelen. Deze geven globaal weer wat op de meeste scholen wordt aangehouden of in bekende lesmethodes gebruikelijk zijn. Het verschilt echter per school wat een kind precies leert in een bepaalde groep. Vaak vertelt de school aan het begin van het jaar wat een kind dit schooljaar gaat leren.