Auteur: degoedebasis

december 13, 2022 degoedebasis No comments exist

Groep 7 wordt gezien als de belangrijkste groep van de basisschool. Hierin wordt namelijk de moeilijkste stof van rekenen en taal behandeld, waar in groep 8 op wordt voortgebouwd. Daarnaast wordt Engels een verplicht schoolvak. In groep 7 vindt ook het verkeersexamen plaats. Een kind moet laten zien dat hij de verkeersregels kent en al fietsend kan toepassen. Aan het eind van het schooljaar is de entreetoets. Dit vormt de aanloop voor groep 8 en de middelbare school. Maar wat leert een kind in groep 7 eigenlijk? In dit artikel leest u de doelen voor groep 7 voor de vakken taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie.

mei 18, 2022 degoedebasis No comments exist

In groep 3 en 4 heeft een kind een essentiële basis gevormd op het gebied van rekenen, lezen en schrijven. Hier wordt in groep 5 op voortgebouwd: de lesstof wordt moeilijker en het inzicht in lezen en rekenen wordt vergroot. In dit schooljaar staat een kind meer open voor de volwassenwereld. Daar wordt op ingespeeld en verder op ingegaan door de zaakvakken: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Bovendien houdt een kind vaak zijn eerste boekbespreking of spreekbeurt. Maar wat leert een kind in groep 5 eigenlijk? In dit artikel leest u de doelen voor groep 5 voor de vakken taal, rekenen en wereldoriëntatie.

februari 28, 2022 degoedebasis No comments exist

Op de basisschool wordt er al flink aandacht besteed aan goed kunnen spreken en luisteren. Het zorgt ervoor dat je kind zaken sneller begrijpt en verbanden kan leggen. In de lagere groepen gaat het vooral om eenvoudige vormen van communicatie, zoals zichzelf kunnen uiten tijdens een spelsituatie. In de hogere groepen gaat het om verbanden kunnen leggen tussen informatieve teksten van diverse vakken. In dit artikel kom je achter het belang van spreken en luisteren.

februari 14, 2022 degoedebasis No comments exist

Op de basisschool is het belangrijk dat je kind de geleerde stof automatiseert. Automatiseren is het direct kunnen uitvoeren van een taak zonder erover na te denken. De desbetreffende taak is dan goed ingeoefend. Vaak wordt het begrip gebruikt bij rekenonderwijs. Dan betekent het ook wel het routinematig uitvoeren van rekenhandelingen. Denk aan het meteen kunnen opzeggen van de tafels of gelijk kunnen optellen en aftrekken tot en met 20. Hierdoor hoeft je kind zijn werkgeheugen minder te belasten bij het maken van moeilijkere opdrachten. Zo blijft er veel ruimte in het geheugen over voor het uitvoeren van de rekenhandelingen die niet zijn geautomatiseerd. In dit artikel kom je erachter hoe automatiseren het best kan worden aangeleerd

februari 14, 2022 degoedebasis No comments exist

Groepen 1 en 2 horen bij elkaar op de basisschool. In groep 2 wordt een kind een ‘oudste kleuter’ genoemd. Aan de ene kant wordt hij een groot kind, maar aan de andere kant kan hij nog lekker kleuteren. In deze groep leert een kind spelenderwijs, maar wordt hij wel voorbereid op het schoolse leren in groep 3. Een kind ontwikkelt zich door in verschillende hoeken te spelen en daar dingen te ontdekken. Ook wordt hij uitgedaagd om nieuwe vaardigheden te oefenen en verbeteren. Dit zorgt ervoor dat een kind aan het eind van het schooljaar klaar is om naar groep 3 te gaan. Maar wat leert een kind in groep 2 eigenlijk? In dit artikel leest u de doelen voor groep 2 voor de vakken taal en rekenen en op het gebied van de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling.

januari 26, 2022 degoedebasis No comments exist

Op de basisschool is het tienminutengesprek het moment waarop je als ouder informatie krijgt over hoe je kind het op school doet. Ook kan je zelf informatie uitwisselen met de leerkracht en vragen stellen. In zo’n gesprek gaan de 10 minuten altijd snel voorbij. Het is belangrijk om voorbereid in het gesprek te duiken, zodat je de tijd goed kan benutten. In dit artikel geven we je een checklist voor een succesvol tienminutengesprek.

januari 17, 2022 degoedebasis No comments exist

Begrijpend lezen houdt in dat je begrijpt wat je leest. Pas als je kind dit onder
de knie heeft, komt de volgende stap aan bod: lezen om te leren. Begrijpend
lezen is een vak waar veel kinderen in het basisonderwijs moeite mee hebben.
Immers blijft het een belangrijke vaardigheid, dat ook in de Cito-toetsen
uitgebreid getoetst wordt. Bovendien krijg je met leesbegrip je hele leven te
maken. Je kunt je kind helpen zijn leesbegrip te verbeteren met de juiste
aandacht en aanpak. In dit artikel geven we je informatie en tips over het beter
kunnen begrijpen van een tekst.

januari 10, 2022 degoedebasis No comments exist

Groepen 1 en 2 horen bij elkaar op de basisschool. In groep 1 wordt een kind een ‘jongste kleuter’ genoemd. In deze groep leert een kind spelenderwijs en met kleine stapjes. Een kleuter ontwikkelt zich op zijn eigen tempo. Dit doet hij door in verschillende hoeken te spelen en daar dingen te ontdekken. Vaak kan een kleuter ineens flinke sprongen maken, waar een aantal maanden geleden niet op was gerekend. Maar wat leert een kind in groep 1 eigenlijk? In dit artikel leest u de doelen voor groep 1 voor de vakken taal en rekenen en op het gebied van de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling.